Dzień demonstracyjny w biogazowni rolniczej

Logo Panacea.vertical.jpg

W Polsce jest 97 biogazowni rolniczych oraz 11 mikroinstalacji wytwarzających biogaz z substratów pochodzenia rolniczego. Substraty w nich wykorzystywane to między innymi również rośliny nieżywnościowe.

W dniu 12 marca 2019 r. 35 osób, w tym: młodzi rolnicy, doradcy rolni oraz nauczyciele, miało możliwość zapoznania się z budową i zasadami funkcjonowania biogazowni Ośrodka Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. „Gajewo”, baza Tragamin. Biogazownia o mocy 0,8 MW funkcjonuje od 2014 roku. Substraty w niej wykorzystywane pochodzą w większości z własnego gospodarstwa i są to: obornik bydlęcy, gnojowica bydlęca i kiszonka z kukurydzy. Ponadto od dostawców zewnętrznych pozyskiwana jest sianokiszonka z traw i różne pozostałości rolnicze oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Wyprodukowana energia elektryczna przeznaczana jest na potrzeby biogazowni i gospodarstwa rolnego, a duże nadwyżki sprzedawane są do sieci elektroenergetycznej. Wytworzone ciepło przeznaczane jest głównie do podgrzewania komór fermentacyjnych. Poferment jest wykorzystywany do nawożenia roślin uprawianych w gospodarstwie. Może być on również suszony i sprzedawany jako nawóz organiczny.

Dziękujemy Panom Krzysztofowi Tomasikowi (prezesowi zarządu) oraz Andrzejowi Pogońskiemu (kierownikowi biogazowni) za możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem instalacji. Ponadto dziękujemy Panu Adamowi Kopeciowi oraz Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, oddział w Starym Polu za wsparcie w organizacji tego wydarzenia.

IMG_8161.JPG

Dzień demonstracyjny – wykorzystanie roślin nieżywnościowych na cele energetyczne

Logo Panacea.vertical.jpg

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu oraz BioWarmia BioEnergia i Biosurowce (3B) zapraszają rolników, pracowników samorządów i instytucji oraz doradców rolniczych do udziału w wycieczce studyjnej na temat funkcjonowania biogazowni rolniczej Ośrodka Hodowli Zarodowej Gajewo, baza w Tragaminie

Termin - 12 marca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce - OHZ Gajewo, baza Tragamin

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest wcześniejsze zarejestrowanie się (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń). Po zakończeniu wizyty przejazd na obiad do Oddziału PODR w Starym Polu. Więcej informacji: http://podr.pl/szkolenia/

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty nt. bioproduktów z wykorzystaniem roślin nieżywnościowych

Logo Panacea.vertical.jpg

Pierwszy warsztat na temat wykorzystania roślin nieżywnościowych (RNŻ) do wytwarzania bioproduktów i biopaliw, w warunkach polskich, odbyły się 14 listopada 2018 roku, w Mazowieckim Parku Naukowo Technologicznym w Płońsku. W warsztacie udział wzięło około 30 uczestników z różnych sektorów m.in. naukowego, instytucji samorządowych, doradczych, przemysłu i biznesu oraz organizacji pozarządowych.

W pierwszej części warsztatów przedstawiono informacje o projekcie PANACEA, partnerstwa EIP-Agri oraz różnych sieciach tematycznych realizowanych w sektorze rolniczym. Następnie przedstawiono uczestnikom czym jest bioprodukcja z wykorzystaniem (RNŻ) i jakie są perspektywy biogospodarki w ramach nowej strategii Unii Europejskiej. Kolejnym punktem programu było przedstawienie przykładowych produktów z RNŻ na cele przemysłowe, chemiczne czy kosmetyczne. Bardzo interesującym punktem dla słuchaczy były przykłady gatunków roślin nieżywnościowych.

Po przerwie uczestnicy warsztatów oraz prowadzący dyskutowali o możliwościach wytwarzania bioproduktów w Polsce oraz problemach z tym związanych.

Innowacyjne pomysły na uprawy nieżywnościowe (RNŻ):

_MG_1322.JPG
 1. Uczestnicy dyskutowali nt. możliwości wykorzystanie kukurydzy na różne cele, np. biogaz, etanol, słoma (np. na ściółkę).

 2. Inne proponowane rośliny odpowiednie dla polskich warunków to gatunki lignocelulozowe (np. topola i wierzba) do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

 3. Część uczestników spotkania była zainteresowana produkcją rzepaku na biopaliwa.

 4. W dyskusji stwierdzono, że nie ma jednego słusznego rozwiązania, a rozwój RNŻ zależy od rynku i wiedzy na temat roślin i technologii produkcji.

 5. Obecnie niektórzy rolnicy w Polsce rezygnują z produkcji zwierzęcej, która jest pracochłonna. Stwierdzono, że istnieje możliwość wykorzystania niektórych gruntów, wykorzystywanych do produkcji pasz, do produkcji RNŻ.

 Problemy i wyzwania w innowacyjnej produkcji z wykorzystaniem RNŻ:

 1. Jak zachęcić rolników do produkcji RNŻ? Jakie instrumenty powinny być używane?

 2. Należy prowadzić szkolenia z zakresu wykorzystania niskiej jakości gleb i gruntów marginalnych w Polsce. Te tereny są częściowo niewykorzystywane z uwagi na m.in. brak wiedzy o RNŻ.

 3. Brak współpracy w sektorze rolnym: rolnik-rolnik, rolnik-przemysł.

 4. Słaba pozycja negocjacyjna rolników z dużym przemysłem.

 5. Niejasne prawo i przepisy w sektorze rolnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. Ponadto dziękujemy pracownikom Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego w Płońsku za pomoc w organizacji naszego warsztatu.

Projekt PANACEA jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horizon 2020, nr grantu N. 773501.

PANACEA dla rolników

logo.graphics.jpg

W dniu 8 listopada, w Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu, firma 3B przeprowadziła warsztaty dla rolników pt. „Możliwości produkcji oraz wykorzystania wybranych gatunków roślin na cele przemysłowe”. Warsztat, organizowany w ramach projektu PANACEA, był jednym z narzędzi promujących uprawę roślin nieżywnościowych (RNŻ) w Polsce. W warsztatach udział wzięło około 70 osób z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Większość uczestników warsztatów była zainteresowana produkcją roślinną na cele przemysłowe i energetyczne. Najczęściej wymieniane kierunki wykorzystania biomasy na cele niespożywcze to: farmaceutyki, produkcja biopaliw i bioenergii. Rolnicy największy potencjał wykorzystania upatrują w uprawie zbóż, rzepaku, łubinu, wierzby, konopi czy lawendy. Większość uczestników opowiedziała się za opracowaniem specjalnych materiałów szkoleniowych nt. upraw roślin na cele nieżywnościowe.

_MG_1239.jpg

Najważniejsze spostrzeżenia, zebrane podczas spotkania, dotyczące produkcji roślin nieżywnościowych to: potrzeba opracowania poradników dla gatunków uprawianych na słabych glebach i odpornych na suszę; zwiększenie rynku zbytu dla RNŻ; przetwarzanie odpadów do wytwarzania energii; ekologiczna produkcja roślinna; potrzeba dotarcia do mniejszych rolników, w celu zawierania związków gospodarzy produkujących RNŻ; brak organizacji od produktu do konsumenta i koordynacji w RNŻ; chaos organizacyjny i brak przełożenia teorii na praktykę oraz potrzeba stabilnego prawa i przepisów odpowiednich dla producentów biomasy, a nie tylko dla dużych firm.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. Ponadto dziękujemy pracownikom Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu za pomoc w organizacji naszego warsztatu.

Projekt PANACEA jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horizon 2020, nr grantu N. 773501.

Warsztat dla przedsiębiorców, rolników i naukowców w Płońsku w ramach projektu PANACEA

logo.graphics.jpg

Już 14 listopada organizujemy warsztat związany z łańcuchami wartości roślin nieżywnościowych pt. „Możliwość produkcji i wykorzystania roślin nieżywnościowych oraz pozostałości roślinnych na cele przemysłowe”.

Warsztat ma na celu wymianę informacji i pomysłów pomiędzy producentami biomasy, bioprzemysłem i naukowcami w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców w odpowiedzi na europejską strategię na rzecz biogospodarki.

Warsztat będzie zorganizowany we współpracy z Mazowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym w Płońsku w ramach seminarium pt. “Działalność innowacyjna w sektorze rolno-spożywczym”. Początek seminarium o godz. 9.30.

PROGRAM SEMINARIUM

Pt. Działalność innowacyjna w sektorze rolno-spożywczym

14 listopada 2018r.,

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Płońsk

ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

 9.30 – 10.00    Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15  Powitanie uczestników, wprowadzenie

10.15 – 11.15  Innowacje w sektorze rolno- spożywczym:

 • rodzaje i źródła innowacji,

 • dobre praktyki wskazania innowacji,

 • trendy innowacyjne w sektorze rolno- spożywczym.

11.15 – 12.15  Dostępne rozwiązania innowacji- oferta nauki

Finansowanie projektów innowacyjnych

12:15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.45  Możliwość produkcji i wykorzystania roślin nieżywnościowych oraz pozostałości
roślinnych na cele przemysłowe - BioWarmia Bioenergia i Biosurowce

13.45 – 14.00  Przerwa kawowa

14.00 – 15.00 Możliwość produkcji i wykorzystania roślin nieżywnościowych oraz pozostałości roślinnych na cele przemysłowe - cd.

15.00        Lunch

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego w Płońsku.

Warsztaty dla rolników w ODR Stare Pole

logo.graphics.jpg

Już 8 listopada organizujemy warsztat dla rolników pt. „Możliwości produkcji oraz wykorzystania wybranych gatunków roślin na cele przemysłowe”.

Warsztat będzie zorganizowany we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu w ramach konferencji pt. “Program „Czyste Powietrze” i inne działania służące ochronie środowiska”. Początek o godz. 10.00.

Adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21, sala Unijna.

W programie:

 1. Poziom i struktura wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych ogrzewania domu jednorodzinnego (prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

 2. „Krajowy program Czyste Powietrze – finansowanie ograniczenia niskiej emisji” (Marcin Gregorowicz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).

 3. Korzyści płynące z zastosowania innowacyjnych zbiorników firmy Swimer w kontekście ochrony środowiska i obowiązujących przepisów prawnych (Sławomir Czajkowski, SWIMER Toruń).

 4. Przerwa kawowa.

 5. Warsztat „Możliwości produkcji oraz wykorzystania wybranych gatunków roślin na cele przemysłowe” (prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski, dr inż. Michał Krzyżaniak, BioWarmia, Bioenergia, Biosurowce (3B)).

 6. Pokaz urządzeń OZE: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne (EKOTEC Baldram k. Kwidzyna.

 7. Obiad.

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty i szkolenia w projekcie PANACEA

logo.graphics.jpg

Już niebawem 3B będzie organizować warsztaty dotyczące wykorzystania biomasy roślin nieżywnościowych na potrzeby europejskiej i polskiej biogospodarki. Celem warsztatów jest wymiana informacji i potrzeb firm wykorzystujących biomasę, naukowców, decydentów oraz producentów biomasy. Zebrane informacje zostaną przekazane Europejskiemu Partnerstwu Innowacyjnemu w Zakresie Produktywności Rolnej I Zrównoważonego Rozwoju (EIP-AGRI) uruchomionemu przez Komisję Europejską w celu promowania innowacji w sektorach rolnictwa i leśnictwa oraz zbliżenia badań z praktyką.  Termin warsztatów już wkrótce na naszej stronie i stronie projektu PANACEA (http://www.panacea-h2020.eu).

3B partnerem w projekcie PANACEA

logo.graphics.jpg

Projekt PANACEA ma na celu rozpowszechnianie bliskich praktyce przypadków dotyczących zastosowania roślin nieżywnościowych oraz współpracy między środowiskami badawczymi, przemysłowymi i rolnikami, w celu zwiększenia udziału upraw roślin nieżywnościowych w Europejskiej Strategii na rzecz biogospodarki. 3B jest jedynym polskim partnerem biorącym udział w projekcie, którego celem jest:

 • Opracowanie i rozpowszechnianie wyników naukowych w praktyce w zakresie zrównoważonej produkcji roślin nieżywnościowych (RNŻ).
 • Analiza i wniesienie wkładu w rolę, jaką RNŻ może odegrać w ODNOWIE OBSZARÓW WIEJSKICH Europy, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania przemysłu rolnego i przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego.
 • Kreowanie interaktywnych WIELOPODMIOTOWYCH SPOŁECZNOŚCI w 10 krajach, angażując szeroki wachlarz podmiotów z branży naukowej, przemysłowej i rolniczej, które ułatwią rozpowszechnianie praktycznych rozwiązań RNŻ oraz wychwytywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych pomysłów.
 • Prowadzenie SZKOLEŃ dla rolników, agronomom/doradcom i studentom rolnictwa w zakresie praktycznej wiedzy na temat konkretnych łańcuchów wartości RNŻ.
 • Opracowanie internetowej PLATFORMY PANACEA, oferującej usługi rolnikom, agronomom, doradcom i branżom opartym na surowcach pochodzenia biologicznego.

 Więcej informacji na stronie http://www.panacea-h2020.eu. Wkrótce rónież w języku polskim!

 

3B takes part in MAGIC research

MArginal Lands for Growing Industrial Crops – Turning a burden into an opportunity

EU research project MAGIC kicks off

On 4-5 July 2017, the 25 partners involved in the EU funded research project MAGIC held their kick-off meeting at the Copa-Cogeca secretariat in Brussels. Led by the Greek Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), this 4-year project aims at promoting the sustainable development of resource-efficient and economically profitable industrial crops grown on marginal lands, considering that industrial crops can provide valuable resources for high added value products and bioenergy.

20170704_134751-300x169[1].jpg

To achieve the project objective, an up-to-date database of existing resource-efficient industrial crops will be developed with information on their agronomic characteristics, input requirements, yield performance and quality traits for end-use applications.

A Decision Support System (DSS) will be developed and validated with the active involvement of farmers and end users. In parallel, current and future marginal lands in Europe facing natural constraints will be mapped, characterised and analysed to provide a spatially explicit classification that will serve as a basis for developing sustainable best-practice options for industrial crops. The most promising crop species will be identified taking advantage of the profound experience of the consortium and in a multi-actor approach with stakeholders. Further investigation actions include the creation of new breeding tools and strategies towards better crop varieties, the identification and optimization of appropriate agronomic practices with limited input requirements and the development of suitable harvesting strategies and logistics to optimise the biomass supply-chains.

The impact of MAGIC will be maximized by integrating sustainability aspects (covering environment, society and economy) of the value chains. Success stories of industrial crops in EU regions will be analysed addressing technical, environmental, economic and social issues to produce policy recommendations and best-practice guidelines for their promotion at local/regional level. The project results, database, maps and the DSS tool will be used as dissemination tools to increase farmers’ awareness and establish strong links with EIP AGRI.

Project partners

The project comprises 25 partners, of which 38% are SMEs and large enterprises and the remaining 62% are universities and research institutes. The research consortium is being managed by the Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES).
Institutes and universities include CRES (Greece), the University of Bologna (Italy), Wageningen Research and Wageningen University (The Netherlands), the University of Hohenheim (Germany), INRA (France), Imperial College (UK), the University of Catania (Italy), the University of Lisbon (Portugal), CIEMAT (Spain), CREA (Italy), the Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants (Poland), the Agricultural University of Athens (Greece), Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet Academy of Agrarian Sciences (Ukraine), the Latvian State Forest Research Institute (Latvia) and the International Institute for Applied Systems Analysis (Austria).

Companies include IFEU (Germany), nova-Institute (Germany), ARKEMA (France), Agri-food Cooperatives (Spain), BioWarmia Bioenergy & Bioresources (Poland), BTG (The Netherlands), NOVABIOM (France), Vandinter Semo (The Netherlands) and BIOS AGROSYSTEMS (Greece).
A project website will be available soon at: http://magic-h2020.eu.

MAGIC receives funding from the European Community’s Horizon 2020 (H2020) under the grant agreement No. 727698. For more information, contact the project coordinator, Dr. Efthymia Alexopoulou, CRES, Greece via ealex@cres.gr or by telephone: +30 210 6603382,
or the Dissemination Officer Dr. Stephan Piotrowski, nova-Institute, Germany, via stephan.piotrowski@nova-institut.de or +49 (0) 2233 48 14 53.